Добре дошли в сайта на Сила Холдинг

 

Основна дейност:

 

  • Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества
  • Придобиване, управление и продажба на облигации
  • Придобиване, оценка и продажба на патенти
  • Отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва
  • Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
  • Друга търговска дейност незабранена със закон

 

История :

Дружеството е регистрирано като акционерно дружество в регистъра за търговски дружества под партида №1457 регистър №1 том 12 с решение на Пазарджишкия окръжен съд от 1996 година по ф.д.№1664 с наименование Регионален Приватизационен Фонд Сила АД .
Регионален Приватизационен Фонд Сила АД е преименуван на Сила Холдинг АД с Решение №854 от 07.04.1998 на Пазарджишкия окръжен съд .
С решение №1915 от 19.09.2007г. е променено седалището и адресът на управление на дружеството от гр.Пазарджик ул.Стефан Стамболов на гр.Стара Загора ул.Хаджи Димитър Асенов №9.
С решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 18.09.2012 и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с вх.№: 20120926163343 е променено седалището и адресът на управление на дружеството на гр.София, р-н Оборище ул."Врабча" №8.
С решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 01.11.2016 и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с вх.№: 20161111133300 е променено седалището и адресът на управление на дружеството на гр.София, р-н Красно село, бул."България" №58, бл.С, ет.7, офис 24.

 

 
Created by Brand New Ideas.